دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
فعل: مشکلات معنایی-واژگانی در ترجمه

ناهید جلیلی مرندی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.63792.1129

چکیده
  فعل به عنوان هسته جمله موضوع این مقاله است و برای محدود کردن دامنه آن چهار گروه از افعال در زبان فرانسه مانند افعال بیانی، مترادف ها، افعالی که با پیشوند ساخته می شوند و افعال چند معنایی انتخاب شده اند تا از نظر معنایی-واژگانی در ترجمه فارسی به فرانسه مورد مطالعه قرار گیرند. هدف پژوهش بررسی راهکارهایی برای یافتن معادل مناسب برای هر ...  بیشتر

کلمات نمادین در آثار سهراب سپهری : بازتاب آن ها در ترجمه

ناهید جلیلی مرند

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22054/rlf.2018.30175.1025

چکیده
  " نمادها " کلماتی هستند که با تصورات انسان در ارتباط بوده، موجب ابهام در گفتار یا نوشتار می شوند و هم چنین مشکلاتی در ترجمه بوجود می اورند. اگر کلید این نمادها را در اختیار نداشته باشیم، متون یا کلام به صورت راز و رمز برایمان غیر قابل درک خواهند شد. در واقع، در تعامل دوزبانه که در آن باید ترجمه وارد عمل شود، لازم است که معانی این کلمات ...  بیشتر